Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Ổi Lê Đài LoanCây chiết cao từ 20-30cm, giá theo thời điểm.


Ổi Lê Đài Loan có tốc độ tăng trưởng nhanh, có thể ra hoa sau 6 tháng trồng, sau đó có thể ra hoa liên tục quanh năm, tuỳ vào sự chăm sóc (bấm đọt, bón phân...).