Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Chôm Chôm TháiCây con cao từ 30-50cm.


Chôm Chôm Thái vị ngọt, cơm tróc, dễ chăm sóc, sản lượng cao.