Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Các thành viên Ban Kiểm SoátBan Kiểm Soát gồm 03 thành viên       

Họ Và Tên: Trần Văn Tế

Sinh năm: 1950

Nhiệm vụ: Trưởng Ban

   

Họ Và Tên: Nguyễn Sáng Nghị

Sinh năm: 1945

Nhiệm vụ: Thành viên

 

 
 

Họ Và Tên: Huỳnh Văn Hùng

Sinh năm: 1952

Nhiệm vụ: Thành viên