Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Các thành viên Hội đồng Quản TrịHội đồng Quản Trị gồm 07 thành viên: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 05 thành viên

Họ Và Tên: Dương Văn Huyền

Sinh năm: 1947

Nhiệm vụ: Giám đốc

   

Họ Và Tên: Lữ Văn Thiện

Sinh năm: 1965

Nhiệm vụ: Phó Giám đốc

   

Họ Và Tên: Nguyễn Ngọc Nhẩn

Sinh năm: 1959

Nhiệm vụ: Thành viên

   

Họ Và Tên: Trần Văn Hoàng

Sinh năm: 1964

Nhiệm vụ: Thành viên

   

Họ Và Tên: Nguyễn Ngọc Tốt

Sinh năm: 1953

Nhiệm vụ: Thành viên

 

   

Họ Và Tên: Huỳnh Ngọc Nhi

Sinh năm: 1984

Nhiệm vụ: Thành viên

 

   

Họ Và Tên: Trần Văn Tâm

Sinh năm: 1947

Nhiệm vụ: Thành viên